Informatie
De op deze website getoonde informatie wordt door de organisatie van de Verkerkloop, vanaf dit punt aangeduid als Verkerk Groep BV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Verkerk Groep BV verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Linken naar de Verkerkloop website
Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de Verkerkloop Homepage te doen en ons op de hoogte stellen.

Aansprakelijkheid
De Verkerk Groep BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De Verkerk Groep BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Verkerk Groep opgenomen informatie. De Verkerk Groep BV is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Verkerk Groep website zouden voorkomen. De Verkerk Groep BV is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Verkerk Groep websites zijn gelinked.

Verkerk Groep BV Privacyverklaring
De Verkerk Groep BV, gevestigd aan Molenvliet 1, 3335LH Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.verkerkgroep.nl
Molenvliet 1
3335LH Zwijndrecht
+31 78 610 77 00

De Verkerk Groep BV heeft een Privacy Functionaris aangesteld welke te bereiken is via info@verkerkgroep.com onder vermelding van privacy beleid. 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Verkerk Groep BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Functie
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch en in overleg.
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
De Verkerk Groep BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Bij de Verkerk Groep BV is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Deze transacties worden door ons ingezien voor eventuele mislukte transacties waarna er contact met de betreffende persoon of organisatie kan worden opgenomen.

Betrokkenheid van en delen met derden
Verkerk Groep BV schakelt als verwerkingsverantwoordelijke andere partijen in om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor je uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe optie voor de registratie van inschrijvingen, registratie en communicatie van gelopen tijden en het toezenden van nieuwsbrieven en digitale pre- en aftermagazines.
Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Verkerk Groep BV de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze derden jouw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeengekomen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De Verkerk Groep BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw aanmelding voor de Verkerkloop
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• De Verkerk Groep BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
De Verkerk Groep BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Verkerk Groep BV) tussen zit.

Hoe lang we (persoons)gegevens bewaren:
De Verkerk Groep BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of indien de opslag van de persoonsgegevens om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is. Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding of die bij wet moeten worden bewaard, worden hierdoor niet beïnvloed.

• De naam van deelnemers aan de 5 en 10 km loop blijven 5 jaar bewaard in verband met publicatie van de uitslagen. De e-mailadressen van de deelnemers aan de individuele loop worden gebruikt voor het toezenden van digitale nieuwsbrieven en/of analysedoeleinden en worden maximaal 3 jaar bewaard. 
• Overige gegevens van individuele deelnemers worden binnen 6 maanden na het evenement ofwel verwijderd ofwel geanonimiseerd en toegepast voor algemene analysedoeleinden.
• Persoonsgegevens van contactpersonen bij bedrijvenloop, groepsinschrijvingen, scholen en entertainment worden binnen 6 maanden na het evenement met uitzondering van het mailadres vernietigd. Algemene gegevens van groepen, scholen, bands/artiesten en bedrijven worden onbeperkt bewaard.
• Persoonsgegevens van vrijwilligers worden 1 jaar bewaard. Na deze periode worden alle gegevens verwijderd.
• Persoonsgegevens van overige belanghebbenden worden onbeperkt bewaard tot het moment van opzegging. Na opzegging worden deze gegevens binnen 1 maand volledig verwijderd.

Fotografie en Video: 
Bij inschrijving verleent de deelnemer/deelnemende partij toestemming aan de organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, audio- en videomateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar of hoorbaar is.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Verkerk Groep BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verkerk Groep BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De Verkerk Groep BV gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Verkerk Groep BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verkerkgroep.com onder vermelding van Privacy Functionaris. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Verkerk Groep BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De Verkerk Groep BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@verkerkgroep.com onder vermelding van Privacy Functionaris.